یادداشت

یادداشت

تغییر

دشمن در بیرون سیستم استاین گونه بیماری، به این شکل ظهور و بروز پیدا می‌کند که هر مشکلی در دپارتمان ماست، ناشی از دپارتمان‌های دیگر است و هر مشکلی در سازمان ماست، ناشی از سازمان‌های دیگر است و هر مشکلی در بازار ماست، ناشی از بازارهای دیگر است و …منبع: متممکتاب پنجمین فرمان – پیتر …

تغییر ادامه »

امید یک نگرش نه شعار

مشهور است که در سفر، دغدغه‌ی زودتر رسیدن به مقصد نداشته باشیم و از مسیر هم لذت ببریم. خب، سفرِ راه‌رفتن در شهر، همراه با شلوغی و همهمه‌ی آواهای گوش‌خراش و مشاهده‌ی رفتارهای زننده است و به‌همان میزان هم سرشار از فریاد است، فریادِ سکوت، فریادِ سکوتِ درون‌مان که سرآغاز کشف دنیای بُرون است؛ انتخاب …

امید یک نگرش نه شعار ادامه »

اصول پراگماتیسم (عمل‌گرایی)

۱- طبیعت‌گرایی (Naturalism)؛ طبق این اصل هرگونه امور فوق‌طبیعی یا دخالت نیروهای فوق‌طبیعی یا موجود طبیعی انکار و طبیعت برابر وجود می‌شود؛ از سوی دیگر، به‌دلیل آنکه طبیعت، قلمرو تجربه است، طبیعت‌گرایی ملازم تجربه‌گرایی می‌باشد. لذا طبق نظرگاه فلاسفه عمل‌گرا تجربه، اصل واقع می‌شود. بدین‌نحو، طبیعت قلمرو انسان است و به‌دلیل حذف عالم مافوق طبیعی، …

اصول پراگماتیسم (عمل‌گرایی) ادامه »